Adatvédelmi Szabályzat

Az új Európai Adatvédelmi Rendelet értelmében (GDPR), amelyet május 25-tõl kell alkalmazni:
 
Adatvédelemről szóló tájékoztató

Adatkezelő
Valamennyi, a személyes adatokra vonatkozó, honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenység tekintetében az adatkezelő a Talentum Európai Fejlõdésért Közhasznú Alapítvány. Minden, a személyes adatok általi kezelésére vonatkozó kérdéssel, ideértve az adatfeldolgozóinak listáját is, ide fordulhat: http://talentumalapitvany.hu/kapcsolat/

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETÕSÉGEI:
Adatkezelõ: Talentum Európai Fejlõdésért Közhasznú Alapítvány
Felelős személy: Hornyákné Pásztor Enikő
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
E-mail cím: talentumnyhaza [at] gmail.com 
Telefonszám: +36 20 824 4066; +36 70 313 7227

 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
Jelen szabályzat rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

A jelen tájékoztató azzal a céllal készült, hogy megossza a Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatkezelési politikáját, amelyet az adatkezelő (Alapítvány) elismer. Bővebben: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) részeit, rendelkezéseit.

Adatkezelés célja, megfogalmazása: a személyes adatokon vagy adatállományokon – automatizált vagy nem automatizált  módon – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre; érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó- egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, pl. az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevõ természetes személy

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga
 2. A helyesbítéshez való jog
 3. A törléshez való jog
 4. Az elfeledtetéshez való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 6. Az adathordozhatósághoz való jog 
 7. A tiltakozáshoz való jog 
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 10. Weboldalunk nem továbbít harmadik féle fele semmilyen adatot.

Cookie (süti) szabályzat

Ez a cookie (süti) szabályzat a  http://talentumalapitvany.hu weboldalra (továbbiakban: weboldal) vonatkozik, amely oldalon együttesen tájékozódhatnak a látogatók Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány Közösségi Ellátás és a Alacsonyküszöbû Ellátás szolgáltatásairól, híreirõl, eseményeirõl, kiadványairól.

A cookie betû- és számkarakterekbõl álló, kisméretû fájl, amely online eszközökre kerül letöltésre, amikor a látogató egyes weboldalakra belép. A cookie engedi, hogy az adott honlap felismerje a látogató online eszközét, így a honlap részére a látogatóról egyedi információk tárolódnak el. Így a látogatónak a honlapra történõ késõbbi látogatása során ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztania. A legtöbb weboldal használ ilyen cookie-kat.

Hogyan használja a cookie-kat ez a weboldal?

Ezen az oldalon kétféle cookie-t használunk:

 • Munkamenet cookie: Ezek ideiglenesen elhelyezett cookie-k, csak addig mûködnek és tárolódnak, amíg a látogató a weboldalra belép (pontosabban a böngészõ bezárásáig, amikor a látogató az adott weboldalra belép). A munkamenet cookie-k segítik a www.talentumalapitvany.hu weboldalt “emlékezni” arra, hogy Ön az elõzõ oldalon mit választott ki, így nem kell még egyszer ugyanazt az információt megadnia.
 • Tárolt süti (Persistent Cookies): Ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerûen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történõ azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén, amely szabadon bármikor eltávolítható.
 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Adatkezelő, weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A GoogleAnalytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalait. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli ezeket. 

Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja:

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a böngészõje beállításaiban. A böngészõ Súgó funkciója, vagy mobil telefonja használati útmutatója lesz segítségére ebben.

Oldal tárhely és domain szolgáltatója

Oldal üzemeltetõje:

Talentum Európai Fejlõdésért Közhasznú Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
Email: talentumnyhaza [at] gmail.com 
Tel: +36 70 313 7227

Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

Programozó:

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal fejlesztés, tárhely fenntartás.
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetõsége: Szántó Gábor ev. Adószám: 661949342-1-35. Email:  hello [at] szantogabor.com
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: weboldal fejlesztéséhez kapcsolódóan.
 • Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelõ és a programozó közötti megállapodás megszûnéséig, vagy az érintettnek a programozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

 • Adatkezelő az érintettről készíthet képet, videófelvételt.
 • Amennyiben a felvétel készítése önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettről, valamint a szolgáltatás igénybevételéről kizárólag az érintett hozzájárulásával készít képet, videófelvételt  és az érintett hozzájárulásának megfelelően kezeli, használja fel, így teszi azt/azokat közzé a weboldalán és/vagy közösségi oldalán (pl: Facebook oldalán).
 • Jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre és célja: az érintett képmása, az általa készített alkotás fotója.
 • datkezelés céljai: az érintettről, annak beleegyezésével készített képek, videófelvételek, az érintett hozzájárulását követő felhasználása az Adatkezelõ marketingje céljából.
 • Adatkezelő kijelenti, hogy amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárul, hogy az elkészített képen, videófelvételen felismerhető, úgy az személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadók:
  • Az érintett kérheti az adat azonnali törlését és új adat készítését, a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt. 
  • Amennyiben érintett tudomására csak később jutott az a tény, hogy az adatról felismerhető, úgy kérheti az adat weboldalról vagy közösségi oldalról történő törlését. 
  • Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló ésszerű lépéseket.
  • Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről a talentumnyhaza [at] gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető. 

A fent leírtakat az Érintett tudomásul veszi, és elfogadja.

 • Adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés: miután önkéntes hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, úgy a hozzájárulásban meghatározott körben történik adatközlés, így az adatok nyilvánosságra hozása.

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 • Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: Kapcsolattartás
 • Telefonszám: Kapcsolattartás

Az érintettek köre: A www.talentumalapitvany.hu weboldalt látogatók, kliensek, ügyfelek.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
 • Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Belépés után felhasználói fiókjából közvetlenül a Kapcsolat oldalon.
 • Postai úton a 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3 címre küldött levélben.
 • Email útján talentumnyhaza [at] gmail.com e-mail címen.
 • Telefonon +36 20 824 4066 és +36 70 313 7227 számokon.

Közösségi oldalak

Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+,Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon (továbbiakban: közösségi oldalak) regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon, és a weboldalon belül használta a közösségi oldalak által biztosított funkciókat (megosztás, like, kommentelés, stb).

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, eseményeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve annak népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekrõl. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Nyíregyháza, 2018. május 25.